شرایط گارانتی

کارت گارانتی با کلیه مشخصات ذکر شده توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان طراحی گردیده است. از جمله موارد در نظر گرفته
شده در آن عبارتند از:
1 .برند و مدل کالا
2 .شماره سریال کالا
3 .تاریخ شروع گارانتی
4 .نام شرکت سازنده کالا
5 .وبسایت سازنده کالا
6 .نام کشور سازنده کالا
7 .نام شرکت گارانتی کننده
8 .تلفن و نمابر شرکت گارانتی کننده
9 .آدرس شرکت گارانتی کننده
10 .ایمیل شرکت گارانتی کننده
11 .وبسایت شرکت گارانتی کننده
12 .شرایط گارانتی ۱۸ ماهه
13 .شرایط خدمات پس از فروش ۵ ساله
14 .شرایط تعویض کالا
15 .شرایط ابطال گارانتی
16 .هولوگرام )نشان از اصالت کارت گارانتی(
صفحه اصلی فروشگاه اینترنتی محصوالت و خدمات شرایط گارانتی دعوت به همکاری درباره ما
پیشنهادات و انتقادات تماس با ماشرایط گارانتی ۱۸ ماهه و خدمات پس از فروش ۵ ساله:
ارائه خدمات گارانتی، صرفًا با همراه داشتن کارت گارانتی مقدور خواهد بود.
اگر بنا به دلایلی طی مدت یک ماه امکان تعمیر دستگاه میسر نباشد، کالای جدید با احتساب اختلاف قیمت، ارائه خواهد شد.
در خصوص دستگاههای تبلت، خرابی بیش از ۳ پیکسل شامل گارانتی تعویض صفحه نمایش خواهد شد.
هزینه ارسال دستگاه از مرکز خدمات پس از فروش برای مشتریان شهرستان به عهده شرکت میباشد.
در صورت بروز هر گونه مشکلی برای دستگاه، شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال حفظ و نگهداری اطالعات شخصی مشتری نخواهد داشت.
عدم کارکرد صحیح دستگاه به دلیل مشکالت شبکه مخابراتی شامل گارانتی نمیشود.
تعمیرات سختافزاری دستگاههای فاقد ضمانت، دارای ۶ ماه گارانتی میباشد. )مشروط بر آنکه همان قطعه ای که تعمیر شده است، مجددا
دچار اشکال شود.(
درصورتیکه محرز گردد که یک مدل خاص از یک کالا دارای ایراد فراگیر میباشد، کلیه خریداران آن کالا به مراکز خدمات پس از فروش شرکت
ندای همراه ارسباران
فراخوان شده و به صورت رایگان مشکل آنها برطرف خواهد شد. درصورتیکه اشکال از طریق نرمافزاری )مثال نصب یک َپ چ نرمافزاری( حل
شود، راهحل مشکل فوق در وبسایت قرار خواهد گرفت و درصورتیکه مشکل سختافزاری باشد، حضور خریداران در مرکز خدمات پس از
فروش الزامی است، هر چند امکان ارسال دستگاه نیز وجود دارد. در این صورت هزینه حمل و نقل دستگاه برای کلیه مشتریان شهرستانی بر
عهده شرکت خواهد بود. اطالعرسانی به مشتریان در مورد مشکل فراگیر، از طریق وبسایت، کانالهای فعال ندای همراه ارسباران در
شبکههای اجتماعی )تلگرام، اینستاگرام و …(، نمایندگان فروش، تماس با مشتریان ثبت شده در باشگاه مشتریان و … انجام خواهد شد.
حداکثر زمان تعمیرات برای دستگاه های دارای گارانتی یک هفته کاری است. در صورتیکه تعمیر دستگاه در مرکز خدمات پس از فروش بیش از
یک هفته کاری زمان ببرد، شرکت ندای همراه ارسباران یا دستگاه امانی در اختیار مشتری قرارخواهد داد و یا به ازاء هر هفته تاخیر پیش آمده
)بعد از یک هفته اول(، یک ماه به دوران گارانتی دستگاه اضافه خواهد کرد.
اگر به دلیل حوادث غیر قابل پیشبینی مانند زلزله، جنگ، تحریم و … ارائه تعهدات واحد خدمات پس از فروش به حالت تعلیق دربیاید، به
همان اندازه به مدت گارانتی مشتری افزوده خواهد شد.
چنانچه در پروسه تعمیرات در مرکز خدمات پس از فروش، خسارتی به دستگاه مشتری وارد شود، شرکت موظف است که خسارت وارده را
برطرف نموده و دستگاه را به حالت قبل از بروز خسارت درآورد.
شرایط تعویض:
در صورتی که دستگاه ظرف ۲۴ ساعت پس از فروش دچار هر گونه اشکال سختافزاری شود، در مرکز خدمات پس از فروش ندای همراه
ارسباران تعویض خواهد شد.
دستگاه معیوب در طی دوره گارانتی در صورت غیر قابل تعمیر بودن، تعویض خواهد شد.
درصورتیکه امکان تعویض دستگاه میسر نباشد، کالای جدید با احتساب اختلاف قیمت روز، ارائه خواهد شد.
مشکالت نرمافزاری مشمول شرایط تعویض دستگاه نمیباشد.
در صورتیکه دستگاهی با یک ایراد یکسان، ۳ بار توسط مشتری به شرکت عودت داده شود، بار سوم با یکدستگاه نو، تعویض خواهد شد.
)تشخیص ایراد بر عهده کارشناس خدمات پس از فروش میباشد.(
شرایط ابطال گارانتی:
پایان مدت گارانتی
مخدوش بودن شماره سریال مندرج بر روی کارت گارانتی
بازکردن یا تعمیرات دستگاه توسط افراد غیر مجاز
هر گونه ایرادی که ناشی از عدم کاربرد صحیح دستگاه توسط کاربر باشد شامِل:آسیبدیدگی بر اثر ضربه، رطوبت، ریختن مایعات بر روی دستگاه و نوسانات برقی
نصب نرمافزارهای متفرقه، روت کردن و تغییر بدون مجوز نسخه سیستم عامل
انجام تنظیمات اشتباه
ویروسی شدن دستگاه
الزم به ذکر است که قاب و وسایل جانبی شامل شارژر، هندزفری، کارت حافظه و باتری شامل گارانتی نمیباشند.
شرایط پذیرش دستگاه )متنی که بر روی رسید پذیرش درج میشود(:
1 .آورنده این رسید، به عنوان صاحب کالا شناخته میشود.
2 .شرکت هیچ تعهدی در قبال اطالعات موجود در دستگاه ندارد.
3 .قطعات جانبی مثل باتری، شارژر، هندزفری، کابل و … شامل گارانتی نمیباشند.
4 .حوادث غیر مترقبه و مشکالت ناشی از استفاده نادرست از دستگاه، شامل گارانتی نمیشود.
5 .هرگونه صدمه فیزیکی، ضربه، رطوبت، ریختن مایعات و تعمیر توسط افراد غیرمجاز موجب ابطال گارانتی میشود.
6 .اگر هنگام پذیرش، موارد ابطال گارانتی تشخیص داده نشود، کارشناسان فنی میتوانند طبق معیارهای ذکر شده گارانتی را باطل کنند.
7 .تغییر نسخه سیستم عامل، تغییر IMEI و یا روت کردن دستگاه موجب ابطال گارانتی میشود.
8 .استهالک تدریجی کالا از قبیل سایش، شکستگی و رنگ رفتگی شامل گارانتی نمیباشد.
9 .خرابی تا ۳ پیکسل بر روی صفحه نمایش، شامل گارانتی نمیباشد.
10 .حمل و نقل دستگاه به مرکز خدمات پس از فروش، بر عهده مشتری است.
11 .کلیه کالاهایی که در دوران گارانتی، تعویض و یا تعمیر میشوند تا پایان مدت زمان اولیه تحت پوشش گارانتی خواهند بود.
12 .خدمات نرمافزاری در کلیه موارد شامل هزینه میشود.
13 .در صورت غیر قابل تعمیر بودن دستگاه در دوران گارانتی، دستگاه جایگزین از نوع دیگر با محاسبه اختلاف قیمت روز، تحویل مشتری خواهد
شد.
14 .درصورتیکه مشتری با هزینه تعمیر دستگاه موافقت ننماید، ۱۵ هزار تومان هزینه عیبیابی دریافت میشود.
15 .تعمیر دستگاههای فاقد گارانتی تا سقف ۵۰ هزار تومان بدون هماهنگی انجام خواهد شد و برای هزینههای باالتر پس از توافق مشتری انجام
خواهد شد.
16 .اعتبار این رسید، ۲ ماه میباشد و پس از آن به ازای هر روز ۵۰۰ تومان جهت انبارداری دریافت میشود.
17 .تعمیرات انجام شده بر روی دستگاههای فاقد گارانتی، دارای ۶ ماه ضمانت میباشد. )مشروط بر آنکه همان قطعه ای که تعمیر شده است،
مجددا دچار اشکال شود.(
18 .حداکثر زمان تعمیرات برای دستگاه های دارای گارانتی یک هفته کاری است. در صورتیکه تعمیر دستگاه در مرکز خدمات پس از فروش بیش از
یک هفته کاری زمان ببرد، شرکت ندای همراه ارسباران یا دستگاه امانی در اختیار مشتری قرارخواهد داد و یا به ازاء هر هفته تاخیر پیش آمده
)بعد از یک هفته اول(، یک ماه به دوران گارانتی دستگاه اضافه خواهد کرد.
19 .اگر دستگاهی ۳ بار پیاپی به دلیل یک ایراد سختافزاری یکسان مرجوع شود، بار سوم با یک دستگاه نو، تعویض خواهد شد. )تشخیص ایراد
بر عهده واحد خدمات پس از فروش میباشد.(
20 .اگر به دلیل حوادث غیر قابل پیشبینی )مانند جنگ، تحریم، زلزله، آتش سوزی و …( امکان ارائه تعهدات برای واحد خدمات پس از فروش
میسر نباشد، به همین مدت به زمان گارانتی دستگاه افزوده خواهد شد